Gemeentes

Laten we samen dit mogelijk maken.

Bijzonder Gewoon Sporten heeft alle kennis om gemeentes te ondersteunen bij het stimuleren van speciaal sportaanbod door sportverenigingen.

Hoe kan ik helpen?

Bijzonder Gewoon Sporten kan door een goede intensieve samenwerking met sporters en sportverenigingen als deskundige de gemeente helpen. Door expertise en ondersteuning te bieden aan de gemeente kan ik het speciaal sportaanbod binnen de lokale sportverenigingen vergroten. Hierdoor zal het leven van deze inwoners verrijkt worden. De diensten worden als maatwerk aangeboden.

Speciaal sportaanbod vergroten

  • Verenigingen stimuleren aanbod te creëren voor kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, ADHD of een stoornis in het autistische spectrum.

Kennisoverdracht en begeleiding

  • Buurtsportcoaches extra handvatten geven voor de doelgroep.
  • Op reguliere scholen ondersteuning bieden tijdens bewegingslessen bij kinderen die extra aandacht nodig hebben maar niet binnen het speciaal onderwijs vallen.
  • Expertise bieden aan de gemeentes bij vraagstukken die deelname aan de maatschappij verbeteren voor de doelgroep.

Bijzonder Gewoon Sporten zorgt er voor dat gemeentes hun maatschappelijke verantwoording kunnen uitvoeren.

De rijksoverheid wil dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Hiervoor hebben ze het programma onbeperkt meedoen in de maatschappij gestart. Meedoen in de maatschappij betekent ook dat deze doelgroep kan sporten binnen een reguliere sportvereniging.

Sporten is voor mensen met een verstandelijke beperking, ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum een zeer waardevolle manier van vrijetijdsbesteding. Het draagt bij aan de zelfstandigheid en zelfwaardering. Sporten zorgt voor plezier, ontspanning en er zijn verschillende gezondheidsvoordelen. Sociaal-maatschappelijk zorgt het ervoor dat mensen meer contacten krijgen en dus een groter netwerk hebben dat kan ondersteunen indien nodig. Het is dus alleen hierom al van essentieel belang dat mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om te sporten.

Maar toch blijft het aantal sportdeelnames van mensen met een verstandelijke beperking, ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum ver achter op mensen zonder een beperking. Het is de rol van de lokale gemeentes om sportverenigingen te stimuleren en ondersteunen bij het aanbieden van sportmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking is de match tussen behoeften en mogelijkheden om te sporten complex. De laatste jaren is het zorgstelsel veranderd en mensen met een verstandelijke beperking moeten deel uitmaken van de maatschappij. Eén van de wijzigingen in het zorgstelsel die dit stimuleert is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Dit betekent dat de ondersteuning aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden waardoor deze mensen een goede kwaliteit van leven ervaren. De WMO verplicht de gemeentes burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving deel te nemen. Sporten kan beschouwd worden als één van de mogelijkheden te participeren.

Wat kan een gemeente doen?

De gemeente kan verenigingen stimuleren en begeleiden meer sportaanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen door het overdragen van kennis over de beperkingen en de begeleiding die daarbij passend is. Echter, de kennis en ervaring hiermee ontbreekt vaak binnen gemeentes.

De gemeente kan vanuit het lokale sportakkoord een vereniging financieel ondersteunen en stimuleren in de vorm van subsidie. Echter, de subsidies vinden voor dit doel niet altijd hun weg naar sportverenigingen.

De gemeente kan een sportuurtje organiseren voor kinderen die moeite hebben aansluiting te vinden bij reguliere sportverenigingen. Het uurtje bewegen wordt door de buurtsportcoach georganiseerd en is geschikt voor kinderen die speciaal onderwijs volgen of kinderen uit het regulier onderwijs die extra begeleiding kunnen gebruiken. Plezier, kennismaken met andere kinderen en kennismaken met verschillende sportverenigingen staat centraal.
Na een aantal weken dit sportuurtje te hebben gevolgd, kunnen de kinderen uiteindelijk binnen het reguliere sportaanbod gaan sporten. Op deze manier wordt beter voldaan aan de vraag die de doelgroep heeft en ontstaat er een structureel aanbod binnen de gemeente.
Vaak blijkt dat er ondersteuning nodig is bij de sportverenigingen om deze kinderen te plaatsen. Trainers en begeleiders moeten gemotiveerd worden en voldoende kennis van de beperkingen en handvatten krijgen. Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om enkele weken extra ondersteuning te bieden aan zowel de nieuwe leden dan wel de vereniging. Deze kennisoverdracht en ondersteuning zal gedaan moeten worden door een professional uit de zorg en deze rol ontbreekt vaak bij een gemeente.

Een persoonlijke benadering en betrokkenheid bij de sporters, verenigingen en gemeentes vind ik heel belangrijk

Wist je dat?

  • Uit onderzoek dat door Nivel is uitgevoerd blijkt 15% van de Nederlandse bevolking tussen 5 en 18 jaar leeft met een beperking. 52% van deze jongeren sport. Hiervan is maar 38% lid van een gewone sportvereniging.
  • Uit ditzelfde onderzoek wordt duidelijk dat de grootste belemmering voor deze sporters is te weinig aangepast aanbod binnen de regio. En zij ervaren onvoldoende kennis binnen de reguliere verenigingen over de beperkingen.
  • Uit onderzoek van het Mulier instituut blijkt dat 83% van de sportverenigingen wel een sportaanbod willen creëren maar veel drempels ervaren. Deze kunnen voor een groot deel weggenomen worden door sportverenigingen en hun trainers/ begeleiders voldoende kennis, handvatten en ondersteuning aan te reiken.
  • 68% van de kleine verenigingen met leden met een beperking hebben geen ondersteuning gehad.

Wil je meer weten? Vraag dan via onderstaande knop het volledige onderzoek van Nivel en van het Mulier instituut aan.

Over mij

Ik ben Bijzonder Gewoon Sporten en organiseer sporten voor kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, ADHD of stoornis binnen het autistisch spectrum.

Contact

06 29 01 48 70

%d bloggers liken dit: